Blog

Szkoła WebDeveloperów w Białymstoku. Szkolenia i kursy z tworzenia stron WWW.

Obliczanie BMI

Skrypt PHP obliczający wskaźnik masy ciała (BMI) oraz wyświetlający komunikat (niedowaga, waga prawidłowa lub nadwaga). Masa ciała oraz wzrost przesyłane przez formularz. <!doctype html> <html lang=”pl”> <head> <metacharset=”utf-8″> <title>BMI</title> </head> <body> <h1>Wskaźnik masy ciała (BMI)</h1> <formaction=”bmi.php”method=”POST”> <inputtype=”number”name=”waga”placeholder=”waga (kg)”required> <inputtype=”number”name=”wzrost”placeholder=”wzrost (cm)”required> <inputtype=”submit”value=”Oblicz”> </form> <?php if(isset($_POST[‚waga’]) && isset($_POST[‚wzrost’])){ $waga = $_POST[‚waga’]; $wzrost = $_POST[‚wzrost’]; if(($waga > 0)&&($wzrost…
Przeczytaj więcej

Generator tabeli HTML

<!doctype html> <html lang=”pl”> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>Generator tabeli</title> </head> <body> <h1>Generowanie tabeli HTML</h1> <form action=”” method=”POST”> <input type=”number” name=”row_value” placeholder=”Ilość wierszy” required> <input type=”number” name=”col_value” placeholder=”Ilość kolumn” required> <input type=”text” name=”txt_value” placeholder=”Treść w komórkach tabeli”> <input type=”submit” value=”Generuj”> </form> <?php if(isset($_POST[‚row_value’]) && isset($_POST[‚col_value’])){ $row = $_POST[‚row_value’]; $col = $_POST[‚col_value’]; $txt = (isset($_POST[‚txt_value’]))?$_POST[‚txt_value’]:”; echo „<br><table…
Przeczytaj więcej

Zmiana danych autoryzacyjnych do bazy danych w PrestaShop 1.7

W sklepach PrestaShop 1.7 dane autoryzacyjne do bazy danych znajdują się w pliku parameters.php (ścieżka pliku: główny_katalog_sklepu/app/config/parameters.php)    

Bieżący kurs walut z NBP

Przykład skryptu, który wczytuje zawartość pliku xml udostępnianego przez Narodowy Bank Polski. Plik jest aktualizowany i zawiera bieżący, średni kurs walut.

Weryfikacja jakości hasła

Napisz skrypt, który będzie sprawdzał jakość hasła wpisanego w pole typu hasło w dokumencie HTML. Wytyczne dotyczące jakości hasła: długość 7 lub więcej znaków, w tym przynajmniej jedna cyfra – hasło dobre, długość od 4 do 6 znaków, w tym przynajmniej jedna cyfra – hasło średnie, inne przypadki – hasło słabe. <!DOCTYPE html> <html lang=”pl”>…
Przeczytaj więcej

Generuj ciąg liczb

Skrypt, który wygeneruje ciąg liczb z krokiem co 1. Wartości wpisywane są w formularzu na stronie. <!DOCTYPE html> <html lang=”pl”> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>Ciąg liczb</title> </head> <body> <input type=”number” id=”x” placeholder=”Początek cągu”> <input type=”number” id=”y” placeholder=”Koniec cągu”> <input type=”submit” id=”klik” value=”Generuj ciąg”> <p id=”z”></p> <script> document.getElementById(‚klik’).onclick=generuj; function generuj(){ var a = parseInt(document.getElementById(‚x’).value); var b =…
Przeczytaj więcej

Dodatnia czy ujemna?

Napisz skrypt w języku JavaScript, który odbierze od użytkownika wartość i sprawdzi czy jest to wartość dodatnia, ujemna czy zero. <script> var liczba = parseFloat(prompt(„Podaj liczbę”)); if(isNaN(liczba)){ alert(„Niepoprawna wartość!”); } else{ if(liczba>0){ alert(„Liczba „+liczba+” jest dodatnia”); } else if(liczba<0){ alert(„Liczba „+liczba+” jest ujemna”); } else{ alert(„Podana wartość to zero”); } } </script>

Licznik odświeżania strony

Skrypt oblicza ilość odświeżeń (wejść na stronę) wykorzystując ciasteczka (pliki cookie). Zakładamy że pierwsze otwarcie strony to wartość zerowa. <?php if(isset($_COOKIE[‚c_ref’])){ setcookie(‚c_ref’,++$_COOKIE[‚c_ref’],time()+3600); } else setcookie(‚c_ref’,0,time()+3600); } ?> <!DOCTYPE html> <html lang=”pl”> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>Licznik odświeżania</title> </head> <body> <?php if(isset($_COOKIE[‚c_ref’])){ echo „Odświeżyłeś stronę: „,$_COOKIE[‚c_ref’]; if($_COOKIE[‚c_ref’]==1){ echo ” raz.”; } else{ echo ” razy.”; } }…
Przeczytaj więcej

Czy jesteś pełnoletni?

Skrypt odbiera z formularza dwie wartości: imię i rok urodzenia użytkownika. Następnie oblicza wiek użytkownika oraz wyświetla komunikat w formie: Witaj [tu wstawia imię użytkownika]. Masz [obliczony wiek] lat. [Jesteś pełnoletni/Nie jesteś pełnoletni] <?php $wiek=date(„Y”)-$_GET[‚rok’]; echo „Witaj $_GET[imie]. Masz <strong>”,$wiek,”</strong> lat.<br>\n”; if($wiek>=18){ echo „<em>Jesteś pełnoletni</em>”; } else{ echo „<em>Nie jesteś pełnoletni</em>”; } ?>

Dodatnia czy ujemna?

Skrypt sprawdza, czy przekazana liczba jest liczbą dodatnia czy ujemną (sprawdzamy również czy liczba jest zerem). <?php $x=$_POST[‚liczba’]; if($x<0){ echo „$x to liczba UJEMNA<br>”; } elseif($x>0){ echo „$x to liczba DODATNIA<br>”; } else{ echo „$x to ZERO<br>”; } ?>